7 Mayıs 2014 Çarşamba


Yeni dönemin en gözde oyuncularından biri olan Ezgi Mola sinema, dizi ve tiyatrodan sonra bir müzikalde yer almak istediğini açıkladı.

Son dö­nem­de yıl­dı­zı par­la­yan Ez­gi Mo­la, en bü­yük ha­ya­li­ni açık­la­dı. Bu­gü­ne ka­dar di­zi, si­ne­ma ve ti­yat­ro­da yer alan Mo­la, “Mü­zi­kal­de yer al­mak is­ti­yo­rum” de­di.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de dün­ya­ca ün­lü mü­zi­kal­ler­den bi­ri olan ‘Not­re Da­me de Pa­ri­s’ mü­zi­ka­li­ni iz­le­di­ği­ni an­la­tan ün­lü oyun­cu, "Böy­le­si­ne ka­li­te­li mü­zi­kal­ler Tür­ki­ye­’ye gel­dik­çe gi­di­yo­rum.

Bir oyun­cu ola­rak be­ni he­ye­can­lan­dı­ran bir pro­je olur­sa ben de iler­ide bir mü­zi­kal­de yer al­mak is­te­ri­m” de­di.

Tol­ga Çe­vi­k’­le bir­lik­te rey­ting re­kor­la­rı kı­ran "Arkadaşım Hoşgeldin" kad­ro­su­na da­hil olan Mo­la, “İz bı­ra­kan iş­ler yap­mak is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

0 yorum:

Yorum Gönder